Cuối cùng rồi Thy cũng đã dc về!!! Sayyyy OH YEAH!!! 😆 #baothy – baothy.tran