Bảo Như Hiền lành thì anh chê nhạt . Đậm đà như mù tạc thì anh bảo hơi hăng ..!

 • Bảo Như Hiền lành thì anh chê nhạt . Đậm đà như mù tạc thì anh bảo hơi hăng ..!

   gxvn updated 5 months, 3 weeks ago 1 Member · 1 Post
 • gxvn

  Member
  March 30, 2021 at 3:33 am

  FB: Bảo Như

  Hiền lành thì anh chê nhạt 🥴. Đậm đà như mù tạc thì anh bảo hơi hăng ..!

Viewing 1 of 1 posts

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now